KLAUZULA INFORMACYJNA OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH                                                                                                                                             

Strona Główna >  
 


Elektroniczna Skrzynka Podawcza
- Strona główna
  Organizacja, zadania
- Dane teleadresowe 
- Statut
- Regulamin organizacyjny   
- Struktura organizacyjna  
- Pracownicy PIWET  
- Budżet 
- Majątek 
  Załatwianie spraw
- Procedury  
- Elektroniczna Skrzynka Podawcza  
- Formularze do pobrania
  Ogłoszenia
- Nabór pracowników 
- Informacje dla rolników i hodowców 
  Zamówienia publiczne
- Postępowania 
  Kontrole
- Kontrole zewnętrzne 
  Rejestry, ewidencje, archiwa
- Rejestry, ewidencje, archiwa 
  Informacje o BIP
- Dostęp do Informacji Publicznej
- Dostęp do Informacji Publicznej nie
  udostępnianej w BIP
- Instrukcja obsługi 
- Redakcja 
- Rejestr zmian 
- Statystyki
- Kontakt
 
  
 Szanowni Państwo !

Uprzejmie informujemy, że gościcie Państwo na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Sępólnie Krajeńskim. Celem Biuletynu jest zapewnienie stałego i powszechnego dostępu do informacji o działalności Inspektoratu.
Pragniemy wyrazić nadzieję, że Biuletyn Informacji Publicznej zapewni Państwu przyjazny i efektywny dostęp do poszukiwanych informacji. Wszelkie sugestie związane z jego funkcjonowaniem i rozwojem prosimy o przesyłanie na adres naszej redakcji.


KOMUNIKAT


Zasady przeprowadzania kontroli urzędowych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej


(wybrane zagadnienia)Kontrolami objęte są wszystkie działalności nadzorowane przez Inspekcję Weterynaryjną, zarówno te zarejestrowane lub zatwierdzone, jak również te, które pomimo takiego obowiązku nie zostały zgłoszone właściwemu organowi Inspekcji (działalność nielegalna).


Kontrole są przeprowadzane bez wcześniejszego powiadomieniaPrzed rozpoczęciem kontroli osoby kontrolujące muszą okazać upoważnienie
do kontroli (nie dotyczy to osoby pełniącej funkcję organu) oraz legitymację służbową oraz pouczyć o przysługujących kontrolowanemu prawach
i obowiązkach.


Osoby kontrolujące muszę nosić odznakę identyfikacyjną na widocznym miejscu.Podczas kontroli musi być obecny kierownikpodmiotu kontrolowanego albo osoba przez niego upoważniona.Osoby kontrolujące mogą:


- żądać pisemnych lub ustnych informacji,


- żądać okazania i udostępnienia dokumentów lub danych informatycznych,


- pobierać nieodpłatnie próbki do badań.Z czynności kontrolnych zostaje sporządzony protokół, który jest podpisywany przez kontrolującego i kontrolowanego. Jeden egzemplarz protokołu pozostaje
u kontrolowanego (bez względu na to czy kontrolowany złożył zastrzeżenia do protokołu lub odmówił jego podpisania).Jeżeli kontrolowany nie zgadza się z treścią protokołu może zgłosić zastrzeżenia. Zastrzeżenia muszą mieć formę pisemną i zostać zgłoszone właściwemu organowi
w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu. Kontrolowany może również odmówić podpisania protokołu i wówczas musi złożyć wyjaśnienia dotyczące odmowy podpisu. Wyjaśnienia muszą zostać zgłoszone właściwemu organowi w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu.Informacje zawarte w protokole kontroli stanowią podstawę do dalszych działań organu IW, w tym wydawania decyzji w postępowaniu administracyjnym oraz kierowania zawiadomień do organów ścigania.Do działalności nadzorowanych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej nie ma zastosowania większość przepisów ustawy Prawo przedsiębiorców dotyczących sposobu przeprowadzania kontroli i czasu kontroli.Każda osoba prowadząca kontrolę w imieniu organu Inspekcji Weterynaryjnej podlega ochronie przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych


Kontrolowany jest zobowiązany do udzielania pomocy osobie kontrolującej. Uniemożliwienie lub utrudnianie wykonania kontroli stanowi wykroczenie zagrożone karą aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny.Kierowanie gróźb oraz stosowanie przemocy w celu zmuszania do zaprzestania wykonywania kontroli, jak również udaremnienie czynności wynikających z nakazów Inspekcji wydanych w związku ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt (np. nakazu zabicia zwierząt) stanowi przestępstwo zagrożone karami grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności.Osobom kontrolującym mogą towarzyszyć funkcjonariusze Policji, w celu zapewnienia pomocy.


 


"Biało - Czerwona"


Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

 


KOMUNIKAT nr 3


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sępólnie Kraj.  informuje, że z dniem 05.04.2017 r. traci moc Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi                  z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych                             z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. poz. 2091).Jednocześnie z dniem 06.04.2017 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 04.04.2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2017 r. poz. 722).


 


 


UWAGA!!!


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sępólnie Krajeńskim informuje,  że w dniu 07.02.2017 na terenie Sępólna Krajeńskiego został stwierdzony pierwszy przypadek wystąpienia wirusa H5N8 (grypa ptaków). Zarażony tym wirusem był martwy łabędź oraz  kaczka krzyżówka wyłowione z Jeziora Sępoleńskiego od strony centrum miasta -  ul. T. Kościuszki


 


KOMUNIKAT nr 2


Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sępólnie Krajeńskim


z dnia 16 luty 2017 r.
ilość odsłon: 35385
wytworzył: Magdalena Czerkawska-Tyborska 2010-05-30
wprowadził: Rembelska Teresa 2010-05-30 12:55:08
ostatnia zmiana: zająkała andrzej
2018-09-20 11:28:49
 

Redaguje: Teresa Rembelska, Główna Księgowa ul. Kościuszki 17, 89-400 Sępólno Krajeńskie, tel. 52 38 81 225, email:bip@sepolno.piwet.org